රටේ ඇතිව ඇති තත්වය හේතුවෙන් 2022 උසස් පෙළ අංශයට එනම් මෙවර සාමාන්ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දුන් සිසුන් භාරගැනීමේ කටයුතු අඩාල වූ නිසා Online මාර්ගයෙන් Register කිරිමට විද්යාලයේ විදුහල්පතිතුමන්ගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ අද දින සිට එම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට Register විය හැක..ඔබ මෙවර 2019 සාමාන්ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දුන් විභාගය සමත් අයෙක් සහ වලිසිංහ හරිශ්චන්ද්ර විද්යාලයේ ඉගෙනුම ලැබූ අයෙක් නම් පහත වෙබ් අඩවියට ගොස් වලිසිංහ හරිශ්චන්ද්‍ර විද්‍යාලයේ 2022 උසස් පෙළ අංශය සඳහා දැන්ම ලියාපදිංචි වන්න..මේ පිළිබඳව සියලුදෙනාම දැනුවත්කරන්න❤️

විදුහල්පති,
ඩී.රණසිංහ,
වලිසිංහ හරිශ්චන්ද්‍ර විද්‍යාලය,
අනුරාධපුර.

ලියාපදිංචි විය යුතු වෙබ් අඩවිය
www.whc-media.club

 

CategorySchool