• Mr.W.W.A.P. Padmasiri (Principal)
 • Mr.E.L. Kamal Chaminda (V.Principal)
 • Mr.A.M.N. Jayarathna (V.Principal)
 • Mr.I.M.J. Dissanayaka (V.Principal)
 • Mr.P.B. Senevirathna (V.Principal)
 • Mr.H.M.Senarathna (Assistant Principal)
 • Rev.Revatha Himi (Assistant Principal)
 • Rev.Indrawansha Himi (Assistant Principal)
 • Rev.DhammaKusala Himi (Assistant Principal)
 • Rev.Wineetha Himi (Assistant Principal)
 • Mr.H.S.E.Kodithuwakku (Assistant Principal)
 • Mrs.T.W.A.Abeywardhana (Assistant Principal)
 • Mrs.L.D.Gunathilake (Assistant Principal)
 • Mr.G.M.G.Kumara
 • Mr.S.A.G.Aththanayake
 • Mrs.R.M.J.K.Rathnayke
 • Mrs.R.K.D.I.Jayathissa
 • Mrs.N.K.Amarasinghe
 • Mrs.S.N.Wanigathunga
 • Mrs.H.L.Srikantha
 • Mrs.L.A.R.Priyangani
 • Mrs.U.H.Weerasinghe
 • Mrs.A.N.K.P.Jayasinghe
 • Mrs.A.N.K.Nirmala
 • Mr.K.T.S.P.Weerasekara
 • Mr.H.H.N.Nayanarathna
 • Mrs.K.A.R.M.Rathnayake
 • Mrs.S.H.Nanayakkara
 • Mr.H.R.S.Chandrasekara
 • Mr.D.M.N.Dissanayake
 • Mr.R.Abeysinghe
 • Mrs.R.A.M.S.Randeniya
 • Mrs.H.K.M.J.Kusumlatha
 • Mr.S.Kumarasinghe
 • Mr.M.G.G.H.Dharmasiri
 • Mrs.A.B.M.Wasantha De Silva
 • Mr.W.M.I.T.Kularathna
 • Mrs.W.M.E.M.Wanninayake
 • Mrs.D.D.Samarasundara
 • Mr.P.S.Ranaweera
 • Mrs.R.M.P.Rathnayake
 • Mr.P.Amarasinghe
 • Mr.H.S.N.P.Silva
 • Mrs.W.T.P.Wellage
 • Mr.W.U.K.Jayawardhana
 • Mrs.J.M.P.M.Jayasekara
 • Mrs.A.L.I.P.Gunawardhana
 • Mrs.A.R.M.N.S.Senevirathna
 • Mrs.W.M.P.P.K.Senevirathna
 • Mrs.D.M.S.M.Rathnayake
 • Mrs.H.K.Shiromi Nadeeka
 • Mr.R.S.Senevirathna
 • Mr.W.M.S.D.B. Senevirathna
 • Mrs.A.M.A.D.Perera
 • Mrs.P.R.C.Senevirathna
 • Mrs.T.M.A.Padmalatha
 • Mr.P.B.S.Bandara
 • Mr.W.N.Jayathilaka
 • Mr.H.M.O.P.Wijewardhana
 • Mr.K.A.Thilakarathna
 • Mrs.S.J.M.Gunasekara
 • Mrs.N.D.Priyadarshani
 • Mr.K.M.H.Kaluwila
 • Mr.W.M.A.Thilakarathna
 • Mr.T.B.W.Bandara
 • K.P.K.B.Ekanayake
 • 72. Mr.P.Dhanasena
 • Mrs.L.K.D.D.C.Gunasekara
 • Mrs.M.B.N.Kanakarathna
 • Mr.D.R.S.R.K.Dehigama
 • Mr.H.M.M.Prasanna Herath
 • Mrs.P.T.K.G.Liyanage
 • Mrs.R.K.Karunasekara
 • Mrs.B.G.D.Niroshani
 • Mrs.G.Thanuja Gunasena
 • Mrs.S.A.R.Wijerathna
 • Mrs.W.G.Hemawathi
 • Miss.G.A.V.S.Jayasinghe
 • Mr.U.D.Nuwan Prasangasiri
 • Mrs.H.W.C.Senarathna
 • Mrs.P.S.M.K.Pathma
 • Mrs.P.M.Kariyapperuma
 • Miss.W.G.A.Sudarshani
 • Mr.H.M.N.I.Herath
 • Mrs.W.A.H.W.Gunasinghe
 • Mrs.D.M.S.Dissanayake
 • Mr.R.A.I.S.De Silva
 • Mrs.Udangamuwa
 • Mrs.P.G.N.Ariyathilaka
 • Mrs.Rathnayake
 • Mrs.K.G.C.M.Gamage
 • Mr.S.R.T.T.Rajapaksha
 • Mrs.K.D.Nandasena
 • Mrs.Thennakon
 • Mrs.C.S.Samaraweera
 • Mrs.P.V.Rathnayake
 • Mrs.Roopa Kumarihami
 • Mrs.Jayawardhana
 • Mrs.Damayanthi
 • Mrs.Weerasiri
 • Mrs.Mallika Menike
 • Mrs.Siriwardhana
 • Mrs.K.H.Nirani Silva
 • Mrs.Kumarasinghe
 • Mrs.S.Pathiranage
 • Mrs.K.S.Sriyani
 • Mrs.Kumarasena
 • Mrs.D.S.Gurusinghe
 • Mr.Sunil Dharmasiri
 • Mrs.A.K.Rathnayake
 • Mrs.Dharmathilaka
 • Mrs.Sanjeewani
 • Mr.G.S.Chandrasekara
 • Mrs.Jayasekara
 • Mrs.Jayawardhana
 • Mr.Nandathissa
 • Mrs.L.S.Thennakon
 • Mr.Y.R.Karunarathna
 • Mrs.D.C.Damayanthi
 • Mr.Chandrasiri
 • Mrs.Gunarathna
 • Mrs.Jayawardhana
 • Mrs.Adhikari
 • Mrs.Ariyadasa
 • Mrs.E.A.C.Edirisinghe
 • Mrs.Jayakodi
 • Mrs.De Mel
 • Mr.M.A.Udayashantha
 • Mrs.Deepani Munasinghe
 • Mrs.Kappagoda
 • Mr.Pathinayake
 • Mr.J.A.N.Jayakodi
 • Mrs.Erandani
 • Mrs.W.S.Rathnayake
 • 140. Mr.B.G.S.Dinesh
 • Mrs.J.A.N.Hemamala
 • Mrs.Priyanthi Nilmini
 • Mr.H.A.S.Perera
 • Mrs.A.K.S.Mangalika
 • Mrs.Pushpalatha
 • Mrs.D.G.U.K.Deniyage
 • Mrs.K.H.H.A.M.Kariyawasam
 • Mrs.H.M.S.N.Herath
 • Mr.Wimal Chanaka
 • Mrs.W.Lalitha
 • Mr.W.M.P.B.Senevirathna
 • Miss.S.A.L.K.Perera
 • Mrs.D.M.A.U.Abeyrathna
 • Mrs.H.M.S.K.Diwulwewa
 • Mrs.P.P.S.T.Ariyathilaka
 • Mrs.W.M.S.P.Menike
 • Mrs.P.D.N.Pathirana
 • Mrs.R.B.S.Sakunthala
 • Mrs.M.T.C.Kumari
 • Mr.P.H.B.Upuldeniya
 • Mrs.B.A.S.K.Balasooriya
 • Miss.Nadee Kumari
 • Mrs.A.L.A.P.M.Athapaththu
 • Mr.K.B.P.K.Bandara
 • Mr.J.Gunathilaka
 • Mrs.K.S.Upananda
 • Mr.Sisira Sepala
 • Mrs.M.P.K.K.Rathnamalala
 • Mr.D.B.N.R.Munasinghe
 • Mr.Nihala Ranathunga
 • Mr.S.P.Gunasena
 • Mr.R.M.N.R.Kumara
 • Mr.M.S.Dissanayake
 • Mr.Rajapaksha
 • Mrs.W.G.Samaranayake
 • Mrs.K.A.T.Nandani
 • Mr.Arumapperuma
 • Mrs.N.T.Punchihewa
 • Mrs.L.P.Samarawickrama
 • Mrs.K.N.Punchihewa
 • Mrs.D.G.A.Geethanjali
 • Mrs.D.R.Jayawardhana
 • Mrs.HM.N.I.Herath
 • Mr.H.B.Wickramasinghe
 • Mrs.S.S.Mangalika
 • Mrs.G.L.Paranahewa
 • Mrs.G.G.B.T.K.Sirisoma
 • Mr.S.K.Senevirathna
 • Mr.P.B.A.Padmasiri
 • Mrs.S.M.G.Senanayake
 • Mrs.K.G.M.Wijerathna
 • Mrs.A.M.S.K.Adhikari
 • Mr.R.M.Jayarathna
 • Mr.H.P.N.Dharmapala
 • Mr.Sudath Maheepala
 • Mrs.D.Pilapitiya
 • Mrs.M.D.Paranagama
 • Mrs.J.M.R.Airangani
 • Mrs.T.P.M.Subhashini
 • Mrs.M.R.A.D.Kumari
 • Mr.Anura Chandrasekara
 • Mr.Daya Chandrasekara
 • Miss.R.M.N.S.Weerasinghe
 • Mrs.D.M.U.K.K.Dasanayake