රටේ ඇතිව ඇති තත්වය හේතුවෙන් 2022 උසස් පෙළ අංශයට එනම් මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දුන් සිසුන් භාරගැනීමේ කටයුතු අඩාල වූ නිසා Online මාර්ගයෙන් Register කිරිමට විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමන්ගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ අද දින සිට එම වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට Register විය හැක..ඔබ මෙවර 2019 සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දුන් විභාගය සමත් අයෙක් සහ වලිසිංහ හරිශ්චන්ද්‍ර විද්‍යාලයේ…

විදුහල්පතිතුමාගේ පණිවිඩය මෙවර අපො.ස සා/පෙළ විභාගයට මුහුණ දුන් ඒ වගේම 2022 නව උසස් පෙළ අංශය සඳහා අනුරාධපුර වලිසිංහ හරිශ්චන්ද්‍ර මහා විද්‍යාලයට බාහිර පාසල් වලින් ඇතුළත් වීමට කැමත්තක් දක්වන සිසුන් සඳහා මෙම උසස් පෙළ ඇතුළත්වීමේ අයදුම්පත පහත ඇති අප නිල වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගෙන එය මුද්‍රණය කොට අප විද්‍යාලයට ලිපියක් ආකාරයෙන් ලැබීමට සලස්වන්න එම වෙබ් අඩවිය https://walisinghe.com/special-downloads/…

Education in Sri Lanka has been hampered by coronavirus.Therefore Due to lack of learning for about 2 months to raise or partially re-educate Everything is ready for online teaching.Therefore, all the children in the school are requested to join the learning process.  I appreciate the contribution of all the principals and the staff from time…