• Section Head

Mrs.Buddhika Pilapitiya

  • Teachers in charge  

Mrs.Janitha Ariyawansha

Mr.Nihal Rajapaksha

Mrs.Kaushalya Dinurukshi

Mrs.D.P.Anodya Geethanjali