රටේ ඇතිව ඇති තත්වය හේතුවෙන් 2022 උසස් පෙළ අංශයට එනම් මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ…

විදුහල්පතිතුමාගේ පණිවිඩය මෙවර අපො.ස සා/පෙළ විභාගයට මුහුණ දුන් ඒ වගේම 2022 නව උසස් පෙළ අංශය…

Education in Sri Lanka has been hampered by coronavirus.Therefore Due to lack of learning for…