• D.JAYATHILAKA     1955 – 1957          

 • C.C.E.DHARMADASA      1957 – 1959

 • JAYASENA THENNAKON     1959 – 1964

 • SARATH ADHIKARI     1964 – 1968

 • P.B.DISSANAYAKE     1968 – 1970

 • SARATH ADHIKARI     1970 – 1974

 • D.B.N.KANNANGARA     1974 – 1977

 • S.B.G.CHANDRASEKARA     1977 – 1984

 • H.B.RATHNAYAKE     1984 – 1989

 • P.K.WILSON     1989 – 1990

 • E.M.T.B.EKANAYAKE     1990 – 1991

 • T.B.SENEVIRATHNA     1991 – 1993

 • W.R.SAMARASINGHE     1993  – 1994

 • H.B.RATHNAYAKE     1994 – 1997

 • L.THILAKASIRI     1997 – 2011

 • K.JAYATHILAKA     2011 -2013

 • D.RANASINGHE     2013 – 2021

 • W.W.A.P.PADMASIRI     2021 up to present