Grade 10

Sectional Head – Mr. P.Dhanasena

 

10 A

Mrs.H.S.Chandrasiri

 

10 B

Mr. R.G. Sunil Dharmasiri

 

10 C

Mrs. T.M.Ashoka Padmalatha

 

10 D

Mrs. C.U. Kappagoda

 

10 E

Mr.S.Priyantha Gunasena

 

10 F

Mr. P.S. Ranaveera

 

10 G

Mr.H.B.Wickramasinghe

 

10 H

K.U.D Perera

 

10I

Mr. H.M.N.I. Herath

 

10J

Mrs. W.M.S.G. Manike

 

10K

Mrs. K.M.M.S. Erandhi

 

10L

Mrs. R.M.J.K. Gunawardhana

 

Grade 11

Sectional Head – Mr. E.L Kamal Chamindha

 

11A

Mr. H.S.P. Silva

 

11B

Mrs. K.C.R. Weerasiri

 

11C

Mrs. W.B.N.N Sanjeewani

 

11D

Mr. S. Kumarasinghe

 

11E

Mr. P. Amarasinghe

 

11F

Mrs. M.M. Shrima Adhikaari

 

11G

Mrs. E.A.C Edhirisinghe

 

11H

Mrs. C.S. Samaraweera

 

11I

Mr. H.H.N. Nayanarathna

 

11J

Mr. R.M. Jayarathna

 

11K

Mr. Naleen Herath

 

11L

Mrs. D.C. Dhamayanthi

  • Art Sectional Head

Rev.Imbulpitiye Indrawansa

 

  • Commerce Sectional Head

Mr.S.A.G.Aththanayake

 

  • Science Sectional Head

Mrs.Deepani Munasinghe

 

  • Technical Sectional Head

W.M.I.T.Kularathna

 

 

Grade 12

12A

Miss. S.M.K. Nadhee Kumari

 

12B

Mrs. M.J.M. Jayawardhana

 

12C

Mrs. R.M. Mallika Manike

 

12D

Mrs.L.V.D.V.S.De Mel

 

12E

Mrs. S.S.Mangalika

 

12F

Mr. K.M.H.Kaluvila

 

12G

Mr.R.Abeysinghe

 

12H

Mr.Pushpakumara Bandara

 

12I

Mrs.R.B.S.Sakunthala

 

12J

Mr.U.D.Nuwan Prasangasiri

 

12K

Mrs.H.K.M.J.Kusumlatha

 

12L

Mr.P.B.S.Bandara

 

12M

Mrs.D.M.N.Dissanayake

 

 

   Grade 13

13A

Mrs. J.U.H.  Gunarathna

 

13B

Mrs. W.R. Dhamayanthi

 

13C

Mrs. H.M.S.K.  Dhiulwawe

 

13D

Mr.Chamila Prasanna

 

13E

Mrs. S.A.R.Wijerathna

 

13F

Mrs.M.T.C.Kumari

 

13G

Mrs.H.M.S.N.Herath

 

13H

Mrs.D.M.A.U.Aberathna

 

13I

Mr.M.R.P.P.Pathinayake

 

13J

Mrs.Deepani Munasinghe

 

13K

Mrs. K.H.H.A.M.Kariyawasam

 

13L

Mr. H.M.S.Rathnayake

 

13M

Mr.S.R.T.T.Rajapaksha