විදුහල්පතිතුමාගේ පණිවිඩය

*මෙවර අපො.ස සා/පෙළ විභාගයට මුහුණ දුන් ඒ වගේම 2022 නව උසස් පෙළ අංශය සඳහා අනුරාධපුර වලිසිංහ හරිශ්චන්ද්‍ර මහා විද්‍යාලයට බාහිර පාසල් වලින් ඇතුළත් වීමට කැමත්තක් දක්වන සිසුන් සඳහා මෙම උසස් පෙළ ඇතුළත්වීමේ අයදුම්පත පහත ඇති ලින්ක් එකෙන් ලබාගෙන එය මුද්‍රණය කොට අප විද්‍යාලයට ලිපියක් ආකාරයෙන් ලැබීමට සලස්වන්න.‍

 

*. මෙම අයදුම්පත්‍රය බාහිර පාසල් අයදුම්කරුවන්ට පමණයි

 

එවිය යුතු ලිපිනය

වලිසිංහ හරිශ්චන්ද්‍ර මහා විද්‍යාලය,

අනුරාධපුර,

50000.

 

විදුහල්පති,

ඩී.රණසිංහ,

වලිසිංහ හරිශ්චන්ද්‍ර විද්‍යාලය,

අනුරාධපුර.